HVORDAN KAN BÆREKRAFT FORVANDLES TIL LØNNSOMHET?

Title

HVORDAN KAN BÆREKRAFT FORVANDLES TIL LØNNSOMHET?

Bærekraft diskuteres som aldri før. Men handling er viktigere enn ord, og fokus bør i økende grad rettes mot hvordan bærekraft påvirker virksomheten, og hvordan miljøansvar – eller mangel på dette – påvirker medarbeidere, kunder og investorer.

Hva er ekte bærekraft? 

Bedrifter har vært opptatt av miljøvern i årevis. De har sett på hvordan de kan spare strøm, bruke mindre papir og resirkulere på en mer effektiv måte. Men bærekraft handler om mye mer enn å ta vare på miljøet – det handler om tanke- og atferdsmønstre. Vi må analysere en bedrifts innsats for å være bærekraftig på et bredere grunnlag enn bare å se på hvordan personalet jobber og kostnaden av hver produksjonsenhet. Alle organisasjoner bør ha fem dimensjoner med i betraktningen: lønnsomhet, medarbeidere, kunder, samfunnet som helhet og miljøet.

Mange bedrifter har definert sin egen praksis for bærekraft, der fellesnevnerne ofte er klimasaken og behovet for å overholde internasjonale standarder. Men praksiser, mål og rapportering alene er ikke alltid nok: Virkelig effektiv bærekraft krever at bærekraftsmessige hensyn legger føringer for bedriften og dens beslutninger på strategiske og konkrete nivåer. En bedrift må også identifisere de negative effektene av sin egen drift og prøve å redusere dem i arbeidshverdagen. En enda viktigere rolle spilles av bedrifter der selve forretningsmodellen fremmer bærekraftig utvikling.

Ansvarlig drift innebærer også at evalueringen må omfatte mer enn bedriftens egne aktiviteter – den må også ta for seg bærekraften til partnerne og leverandørkjeden. Å velge bærekraftige partnere er en måte å investere i ansvarlige bedrifter som tilbyr løsninger på globale utfordringer.

Hvem bryr seg om bærekraft?

Organisasjonens ledelse og styre legger føringer for driften og fastslår hvordan bærekraft vil virke inn på virksomheten deres. Men de treffer ikke beslutninger kun basert på sine egne etiske synspunkter og prinsipper. De må også ta hensyn til forventningene til medarbeidere, kunder, partnere og potensielle investorer hver gang de tar en beslutning.  

I dag tar både kunder og investorer beslutninger basert på hvor bærekraftig bedriften er. Det er dermed helt klart at bærekraft er viktig for en bedrifts prestasjoner. Hvis bærekraft ignoreres, virker dette også direkte inn på virksomheten: Kunderelasjoner vil svekkes, investorer vil miste troen og bedriften kan til og med havne i medienes søkelys. Mens omdømmetapet kan skje umiddelbart, kan det ta lang tid å bygge det opp igjen. 

Ved å investere i bærekraft gjør du bedriften din en tjeneste på lang sikt, siden lovgivningen blir stadig strengere. Det å være kjent som en god, pålitelig og bærekraftig bedrift har mye å si og bidrar til å engasjere ansatte og partnere. 

Hvordan kan bærekraften styrkes?

Når de etiske normene og retningslinjene som ligger til grunn for driften, er på plass, er bedriften fortsatt bare i startgropen. Det er helt avgjørende å kommunisere åpent, både internt og eksternt.  

Større åpenhet med tanke på policyer og praksiser bygger tillit, noe som øker konkurranseevnen.  

Åpenhet har også en multiplikatoreffekt: Formidling av praksiser lærer interessentene å kreve bærekraftige produkter og tjenester fra andre aktører også. På samme måte kan inngåelse av partnerskap med bærekraftige bedrifter sette et positivt eksempel.  

Hvis vi ser fremover, må interessene til organisasjonen og dens kunder være i tråd med samfunnets interesser. Tradisjonelt sett har næringslivet vært inndelt i B2C (bedrift til kunde) og B2B (bedrift til bedrift), men i fremtiden må alle også forholde seg til markedet for B2S (bedrift til samfunn). I dette markedet inngår man partnerskap med samfunnets beste for øye.

AddToAny