Om Åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal øke kunnskap og bevissthet hos virksomheter om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele forsyningskjeden. Som et ledd i å oppfylle lovens formål skal allmennheten gis tilgang til informasjon om hva virksomheter gjør for å sikre lovens krav.

Last ned vår rapport


3 Step IT AS faller inn under lovens virkeområde. Selskapet følger åpenhetsloven og har gjennomført en egen vurdering, (les vår rapport på engelsk) for å kartlegge mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til sine leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere. For å sikre etterlevelse av loven har Selskapet funnet det hensiktsmessig å oppnevne en internt ansvarlig for arbeidet med åpenhetsloven. Hvis du har spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven, kan du kontakte oss på: Peer.Velde@3stepit.com

 

English
The Norwegian Transparency Act relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions entered into force on July 1, 2022. The Act shall increase knowledge and the awareness of businesses regarding decent working conditions and basic human rights in connection with the production of goods and the delivery of services throughout the supply chain. As part of fulfilling the purpose of the Act, the public must be given access to information about what businesses do to ensure the requirements of the act.

3 Step IT AS falls within the scope on the Act. The company complies with the Transparency Act and has carried out separate due diligence assessment to map possible negative consequences for human rights and decent working conditions related its supply chains, implement improvement measures, follow up and report. To ensure compliance with the law, the Company have found it appropriate to appoint an internally responsible for the work regarding the Transparency Act. If you have questions or inquiries related to the Transparency Act, you can contact us at: Peer.Velde@3stepit.com


 

DET GRØNNE SKIFTET

Vår forpliktelse til sosialt og miljømessig ansvar

Les mer