Hullet i det nasjonale utslippsregnskapet

- juni 17, 2020

Debattinnlegg publisert i Finansavisen 08.06.2020:

Det er skuffende at «Klimakur 2030» ikke tar for seg hele livsløpet for produkter, skriver Peer William Velde.

 

KLIMAREGNSKAP: Per William Velde mener et handlekraftig forbrukersamfunn bør holdes ansvarlig for alt utslipp som knyttes direkte til varen, også før den ankommer landet.

 

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi spås å bli den største revolusjonen siden den industrielle revolusjon. I en sirkulær økonomi står miljø og klima sentralt. Konseptet kokes ned til å se produkter fra et livssyklusperspektiv og legge til rette for bedre ressursutnyttelse. Likevel er ikke sirkulærøkonomien en del av mandatet for miljødirektoratets rapport «Klimakur 2030».

 

«Klimakur 2030» analyserer utslippskilder innenfor Norges grenser og oppgir forslag til tiltak og virkemidler som kan bidra til at Norges langsiktige klimamål nås. I den omfattende rapporten (1.196 sider) oppgis en rekke tiltak og virkemidler som i sum skal redusere utslippet i Norge med henholdsvis 30 prosent i kvotepliktige og minimum 40 prosent i ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030. Vi skal bevege oss i retning nullutslipp.

 

"Men det er bemerkelsesverdig at utregningene i rapporten presiseres å ta for seg utslippene som skjer i Norge, og ikke tar for seg hele livsløpet for produkter"

Rapporten er omfattende og gir et godt kunnskapsgrunnlag for både offentlig og privat sektor i arbeidet mot et miljømessig bærekraftig samfunn. Med konkrete tiltak og virkemidler for gjennomføring av tiltak kan den på sett og vis sees som et veikart, kanskje spesielt for kommunene.

 

Men det er bemerkelsesverdig at utregningene i rapporten presiseres å ta for seg utslippene som skjer i Norge, og ikke tar for seg hele livsløpet for produkter. «Avgrensningen i denne analysen er den samme som i det nasjonale utslippsregnskapet. Dette vil si at utslippsreduksjonene som er vurdert så langt det har latt seg gjøre er avgrenset til reduksjoner innenfor Norges geografiske område» heter det i rapporten.

 

Jeg mener at vi som handlekraftig forbrukersamfunn bør holdes ansvarlig for alt utslipp som knyttes direkte til varen, også før den ankommer landet

Store deler av varene vi kjøper i Norge produseres i utlandet. Ofte er det under produksjon og import at hovedmengden av utslippene forekommer. Jeg mener at vi som handlekraftig forbrukersamfunn bør holdes ansvarlig for alt utslipp som knyttes direkte til varen, også før den ankommer landet. Altså bør også utslippene i utlandet medregnes i vår forpliktelse til utslippskutt og inngå i det nasjonale utslippsregnskapet. Et regnskap uten denne posten vil jo ha vesentlige mangler og neppe passere revisor uten anmerkninger. For som vi vet er det til syvende og sist vi som forbrukere som trigger utslippene ettersom det er vi som øker etterspørselen.

 

 class=

 

Jeg ønsker på ingen måte å avskrive «Klimakur 2030». Den gir oss mye og uvurderlig kunnskap om utslippene som forekommer innenfor landets grenser, og det er kjempebra. Vi kan handle ut fra analysen og tiltakene listet opp og oppnå klimamålene. Det er ikke til å kimse av, men i all den tid målene ikke innbefatter det totale utslippet borgerne genererer også utenfor Norge vil resultatene være et forvrengt bilde av virkeligheten. I et globalt handelssamfunn hvor handel drives på tvers av land og kontinenter viskes grensene ut, for det er dessverre ikke slik at klimaendringene kjenner landegrenser.

 

Peer William Velde
Adm. direktør i 3 Step IT

Les mer

Relaterte saker